Raport bieżący nr. 3/2013
Data sporządzenia 2013-04-12

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, a także ustępu 10.3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 8 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Warszawie, w lokalu doradcy Spółki ds. IR, firmy CC Group Sp. z o.o. przy ul. Zielnej 41/43.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz projektami uchwał.


Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.Załączniki

 Plik  Opis
Ogłoszenie o zwołaniu WZA
Projekty uchwał

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 12-04-2013 Robert Neymann Prezes Zarządu
 12-04-2013 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu