Raport bieżący nr. 4/2013
Data sporządzenia 2013-04-24

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki Harper Hygienics S.A.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2013 wpłynęła do Spółki kandydatura Pana Krzysztofa Centnara na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 8 maja 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym porządku obrad wybór Członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, a także złożył następujące oświadczenia:

Nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu.

Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie jest oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych, jak i nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach. 

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji (rady) nadzorczej oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.

Nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art.1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

W załączeniu do raportu bieżącego Spółka przedstawia CV kandydata.

Podstawa prawna:

§ 38 pkt. 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) oraz w zw. z Rozdziałem II, pkt. 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.Załączniki

 Plik  Opis
CV Krzysztof Cetnar

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 24-04-2013 Robert Neymann Prezes Zarządu
 24-04-2013 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu