Raport bieżący nr. 5/2013
Data sporządzenia 2013-05-06

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki Harper Hygienics S.A.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 6 maja 2013 wpłynęła do Spółki kandydatura Pana Piotra Skrzyńskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 8 maja 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym porządku obrad wybór Członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, a także złożył następujące oświadczenia:

Nie istnieją przeszkody prawne uniemożliwiające powołanie go do Rady Nadzorczej Spółki, wynikające w szczególności z art. 18 Kodeksu spółek handlowych.

Nie wykonuje innej działalności, która byłaby konkurencyjna dla Spółki; nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Harper Hygienics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; 

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych; 

Nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;

Nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 1997 Nr 106 poz. 679 ze zm.);

Spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

W załączeniu do raportu bieżącego Spółka przedstawia CV kandydata.

Podstawa prawna:

§ 38 pkt. 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) oraz w zw. z Rozdziałem II, pkt. 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Załączniki

 Plik  Opis
CV_Piotr_Skrzynski

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 06-05-2013 Robert Neymann Prezes Zarządu
 06-05-2013 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu