Raport bieżący nr. 6/2013
Data sporządzenia 2013-05-06

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna:

§ 38 pkt. 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) oraz w zw. z Rozdziałem II, pkt. 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Załączniki

 Plik  Opis
Miroslaw Stachowicz_CV

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 06-05-2013 Robert Neymann Prezes Zarządu
 06-05-2013 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu