Raport bieżący nr. 10/2013
Data sporządzenia 2013-05-08

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 08 maja 2013 r. podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwałą nr 22 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Cetnara.

Jednocześnie Spółka informuje, że Pan Krzysztof Cetnar wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, a także złożył następujące oświadczenia:

Nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu.

Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie jest oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych, jak i nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach. 

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji (rady) nadzorczej oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. 

Nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art.1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Życiorys zawodowy Pana Krzysztofa Cetnara stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
K Cetnar - CV

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 08-05-2013 Robert Neymann Prezes Zarządu
 08-05-2013 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu