Raport bieżący nr. 8/2013
Data sporządzenia 2013-05-08

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 08 maja 2013 r. podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwałą nr 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej i do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Mirosława Stachowicza.

Jednocześnie Spółka informuje, że Pan Mirosław Stachowicz wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie go do Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzeniu mu funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także złożył następujące oświadczenia:

Nie istnieją przeszkody prawne uniemożliwiające powołanie go do Rady Nadzorczej Spółki, wynikające w szczególności z art. 18 Kodeksu spółek handlowych.

Nie wykonuje innej działalności, która byłaby konkurencyjna dla Spółki; nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Harper Hygienics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; 

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych; 

Nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;

Nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 1997 Nr 106 poz. 679 ze zm.).

Życiorys zawodowy Pana Mirosława Stachowicza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
M Stachowicz - CV

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 08-05-2013 Robert Neymann Prezes Zarządu
 08-05-2013 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu