Raport bieżący nr. 7/2013
Data sporządzenia 2013-05-08

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 08 maja 2013 roku.

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 maja 2013 r.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
Uchwały

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 08-05-2013 Robert Neymann Prezes Zarządu
 08-05-2013 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu