Raport bieżący nr. 15/2013
Data sporządzenia 2013-05-09

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wybór biegłego rewidenta

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka)  informuje, iż w dniu 9 maja 2013 r., na podstawie ust. 9.17.19 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki,  zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi dokonała wyboru biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie 00-867, ul. Chłodna 51 (Audytor), wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem: 3546.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w przeszłości Audytor przeprowadził przegląd półrocznych sprawozdań finansowych za 1. półrocze 2011 r. i za 1. półrocze 2012 r. Spółki i Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A (Grupa Kapitałowa), a także dokonał badań rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki i Grupy Kapitałowej za lata obrotowe 2011 i 2012. 

Spółka podaje również, że zarówno w przeszłości jak i obecnie inne podmioty z grupy KPMG świadczą na rzecz Spółki usługi doradztwa prawnego oraz doradztwa podatkowego.

Umowa z Audytorem ma zostać zawarta w przedmiocie przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 i 2014, a także przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca 2013 r. i 30 czerwca 2014 r., w tym półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca 2013 r. i 30 czerwca 2014 r.

Umowa z Audytorem zostanie zawarta na czas niezbędny do realizacji wynikających z niej obowiązków.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 09-05-2013 Robert Neymann Prezes Zarządu
 09-05-2013 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu