Raport bieżący nr. 19/2013
Data sporządzenia 2013-05-15

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 8 maja 2013 r.

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – Walne Zgromadzenie - lista powyżej 5 %

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 8 maja 2013 roku:

Akcjonariusz: Central European Cotton Holdings Limited
Liczba akcji: 38.170.000
Liczba głosów: 38.170.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 78,28%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59,95%

Akcjonariusz: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK
Liczba akcji: 3.162.482
Liczba głosów: 3.162.482
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 6,49%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,97 %

Reprezentowani przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako Quercus TFI S.A.) akcjonariusze:

Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny  
Liczba akcji: 2.857.473
Liczba głosów: 2.857.473
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 5,86%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,49 %

Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny,
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Łączna liczna akcji przysługująca akcjonariuszom reprezentowanych przez Quercus TFI S.A.: 7.425.885
Łączna liczba głosów przysługująca akcjonariuszom reprezentowanych przez Quercus TFI S.A: 7.425.885
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 15,23%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 11,66 %

Całkowita ilość akcji i głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 8 maja 2013 roku wyniosła 48.758.367 i stanowiła 76,58% ogólnej liczby akcji i głosów wynikających z akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 63.670.000 akcji.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz i spółkach publicznych

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 15-05-2013 Robert Neymann Prezes Zarządu
 15-05-2013 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu