Raport bieżący nr. 20/2013
Data sporządzenia 2013-06-03

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej jako Spółka) informuje, iż w dniu 3 czerwca 2013 r. powziął informację o przesłanym zawiadomieniu od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZWBK S.A. o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce przysługującej Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (dalej jako Akcjonariusz).

Zgodnie z informacją uzyskaną od Akcjonariusza, w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki zawartych w dniu 22 maja 2013 r., Akcjonariusz zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.

Przed rozliczeniem wyżej wskazanych transakcji na dzień 24 maja 2013 r. Akcjonariusz posiadał 3.162.482 (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) sztuk akcji Spółki (co stanowiło 4,97% kapitału zakładowego Spółki) uprawniających do 3.162.482 (słownie: trzech milionów stu sześćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów).

Po zwarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 27 maja 2013 r. Akcjonariusz posiadał 3.229.080 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt ) sztuk akcji Spółki (co stanowiło 5,07% kapitału zakładowego Spółki)  uprawniających do 3.229.080 (słownie: trzech milionów dwustu dwudziestu dziewięciu tysięcy osiemdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co stanowiło 5,07% ogólnej liczby głosów).

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 03-06-2013 Robert Neymann Prezes Zarządu
 03-06-2013 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu