Raport bieżący nr. 21/2013
Data sporządzenia 2013-07-25

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie-informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 25 lipca 2013 r. otrzymał informację o rezygnacji przez Pana Michała Frysa z pełnienia funkcji członka w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 25 lipca 2013 r.

Pan Michał Frys decyzję złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki umotywował względami osobistymi.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 25-07-2013 Robert Neymann Prezes Zarządu
 25-07-2013 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu