Raport bieżący nr 23/2013
Data sporządzenia 2013-11-21

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiana umowy znaczącej.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 listopada 2013 r. została podpisana trzecia zmiana (ang. "Amendment no 3") umowy znaczącej ("Umowa"), ze spółką Teknoweb S.R.L z siedzibą w Palazzo Pignano (Cremona), Włochy ("TKW"). Spółka o zawarciu umowy informowała raportem bieżącym nr 9/2012 z dnia 27 marca 2012 r., zaś o jej zmianach raportem bieżącym nr 27/2012 z dnia 18 lipca 2012 r. oraz raportem bieżącym nr 36/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. 

Zmiana nr 3 dotyczy w szczególności zmian uregulowania niektórych kwestii związanych z licencją na korzystanie z Technologii Arvell, zmianami harmonogramu płatności niektórych części ceny, uregulowaniem kwestii transportu Maszyny do Mińska Mazowieckiego i związanych z tym ryzyk, jak też kwestiami podziału między stronami obowiązku ubezpieczenia Maszyny. Zgodnie ze Zmianą nr 3 przejście na Spółkę prawa własności Maszyny nastąpi w chwili podpisania przez Strony finalnego protokołu rozładunku Maszyny w Mińsku Mazowieckim, o ile wcześniej zostaną spełnione uzgodnione warunki, w szczególności nastąpi uiszczenie wszelkich należnych płatności na rzecz TKW i dostarczone zostaną TKW nieodwołalne akredytywy płatne najpóźniej w określony czas po załadunku Maszyny we Włoszech. Przy czym w pewnych sytuacjach nabycie prawa własności Maszyny przez Spółkę może nastąpić wcześniej. Zmiana dotyczy również zmiany momentu przejścia na Spółkę ryzyka uszkodzenia, czy straty Maszyny, który nastąpi dopiero po podpisaniu finalnego protokołu rozładunku, przy czym Spółka w tym zakresie nabędzie polisę ubezpieczeniową. Zgodnie z dotychczasową Umową, TKW pozostaje zobowiązany do instalacji i uruchomienia spełniającej umówione warunki Maszyny w Mińsku Mazowieckim, czego potwierdzeniem będą określone testy, które odbędą się w zakładzie Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ZałącznikiInformacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 21-11-2013 Robert Neymann Prezes Zarządu
 21-11-2013 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu