Raport bieżący nr 24/2013
Data sporządzenia 2013-12-31

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiana umowy znaczącej.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 grudnia 2013 r. została podpisana czwarta zmiana (ang. „Amendment no 4") umowy znaczącej ("Umowa"), ze spółką Teknoweb S.R.L z siedzibą w Palazzo Pignano (Cremona), Włochy ("TKW"). Spółka o zawarciu umowy informowała raportem bieżącym nr 9/2012 z dnia 27 marca 2012 r., zaś o jej zmianach raportem bieżącym nr 27/2012 z dnia 18 lipca 2012 r., raportem bieżącym nr 36/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. oraz raportem bieżącym nr 23/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.

Zmiana nr 4 dotyczy w szczególności zwiększenia wydajności Maszyny, która ma być zdolna do wyprodukowania 9,700 ton rocznie materiału o określonych parametrach, w porównaniu do pierwotnych ustaleń wynoszących 5,124 ton rocznie. W związku z powyższą kwestią, Spółka zakupi od TKW dodatkowe elementy Maszyny, cena dodatkowych elementów (wraz z instalacją) wyniesie 2 678 400 EUR netto. Kwota ta będzie płatna w trzech częściach w określonych terminach po odbiorze końcowym Maszyny w Mińsku Mazowieckim, a płatności te nie będą zabezpieczone akredytywą. Kwota powyższa jest płatna dodatkowo ponad cenę netto wynoszącą 10 959 400 EUR. Zmianie ulega także harmonogram projektu, przy czym końcowe testy odbioru Maszyny w Mińsku Mazowieckim mają nastąpić w marcu 2014 r. Strony uzgodniły, że TKW nie będzie zobowiązana do doręczenia Spółce gwarancji dobrego wykonania umowy (ang. "Performance Bond"), przy czym Spółka będzie miała prawo do dokonania ewentualnych potrąceń bezpośrednio z płatności należnych na rzecz TKW w sposób i w zakresie uzgodnionym w umowie.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. „W sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” (publ.: Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259).

ZałącznikiInformacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 31-12-2013 Robert Neymann Prezes Zarządu
 31-12-2013 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu