Raport bieżący nr 02/2014
Data sporządzenia 2014-01-29

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zawarcie znaczącego aneksu do umowy faktoringowej

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 28 stycznia 2014 r. został zawarty Aneks nr 3 („Aneks”) do umowy faktoringowej, zawartej w dniu 7 lipca 2011 roku z BZ WBK Faktor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: Warszawa, al. Jana Pawła II 23 („Umowa”). Aneks zwiększa przyznany dotychczas odnawialny limit finansowania w wysokości 15.000.000,00 PLN do wysokości 25.000.000,00 PLN. Zmiana również dotyczy wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia jakim jest umowa przelewu wierzytelności od wybranych Kontrahentów, opatrzona datą pewną. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 7 maja 2012 roku (dotyczył zmiany kosztów prowizji) oraz Aneksem nr 2 z dnia 7 listopada 2013 roku (w szczególności zwiększył limit finansowania z wysokości 10.000.000,00 PLN do wysokości 15.000.000,00 PLN).  Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Faktora dla tego typu umów. Faktorowi przysługuje wynagrodzenie liczone jako procent nabywanych wierzytelności w skali miesiąca oraz odsetki od bieżącego salda finansowania przez Faktora. Zabezpieczenie faktoringu stanowią weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do wskazanego rachunku bankowego oraz cesja wierzytelności od Odbiorców zgłoszonych do faktoringu.

Kryterium uznania w/w zmiany za znaczącą jest fakt, że maksymalna kwota limitu faktoringu przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ZałącznikiInformacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 29-01-2014 Robert Neymann Prezes Zarządu
 29-01-2014 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu