Raport bieżący nr 3/2014
Data sporządzenia 2014-03-26

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Podjęcie przez Zarząd Harper Hygienics S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11) oraz § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż w dniu 25 marca 2014 roku Zarząd Spółki, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej w uchwale nr 1 z dnia 19 marca 2014 roku, podjął uchwałę w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii A.

 1. Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na restrukturyzację finansowania polegającą na zwiększeniu finansowania długo/średnioterminowego a zmniejszeniu finansowania krótkoterminowego.
 2. Obligacje są emitowane jako obligacje na okaziciela.
 3. Przedmiotem emisji jest 15.000 (piętnaście tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii A (Obligacje) o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych). Próg emisji wynosi 15.000 obligacji. Maksymalna wartość emisji obligacji wynosi 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych).
 4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji wynosi 1.000 zł (tysiąc) każda.
 5. Termin wykupu obligacji określony jest na dzień 18 stycznia 2016 roku. Obligacje są wykupywane według ich wartości nominalnej powiększonej o odsetki narosłe od dnia, w którym dokonano poprzedniej wypłaty odsetek. Oprocentowanie naliczane jest od dnia dokonania przydziału. Dla celów naliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej, od dnia przydziału Obligacji i będą wypłacane co pół roku w następujących terminach: 30 września 2014 r., 31 marca 2015 r., 30 września 2015 r. oraz w dniu wykupu bądź wcześniejszego wykupu.
 6. Oprocentowanie obligacji jest zmienne. Na wysokość oprocentowania w kolejnych okresach odsetkowych będzie składała się:
  • stawka WIBOR 6M z trzeciego dnia roboczego przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego,
  • marża w wysokości 3,35%.
 7. Zabezpieczeniem obligacji będzie hipoteka na należącym do Emitenta prawie użytkowania wieczystego nieruchomości (dalej: Hipoteka) gruntowej zabudowanej o powierzchni 3,6569 ha, położonej w Mińsku Mazowieckim oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr 2680/1 i nr 2614/38 ujawnionej w księdze wieczystej KW nr SI 1M/00106128/1 (dalej: Nieruchomość). Wartość Nieruchomości oszacowana na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego Pana Tomasza Bielińskiego z dnia 25 stycznia 2014 r. wynosi 22.800.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset tysięcy złotych). Hipoteka zostanie ustanowiona do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji. Hipoteka zostanie ustanowiona na podstawie oświadczenia właściciela nieruchomości, sporządzonego w formie aktu notarialnego złożonego najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia przydziału Obligacji.
 8. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na dzień 31.12.2013 r. wynosi 158.982 tys. zł. Poziom zobowiązań Spółki do dnia wykupu Obligacji nie powinien przekroczyć kwoty 130.000 tys. zł, powiększonej o wartość wyemitowanych obligacji serii A.
 9. Obligacje oferowane są w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r., to jest do grupy nie większej niż 149 osób poprzez skierowanie za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM S.A. indywidualnych propozycji nabycia do potencjalnego Obligatariusza (Inwestor) wytypowanego według uznania Domu Maklerskiego IDM S.A., oraz złożenia Deklaracji nabycia Obligacji przez Inwestora.

Informację o dojściu do skutku emisji serii A obligacji Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11) oraz § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ZałącznikiInformacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 26-03-2014 Robert Neymann Prezes Zarządu
 26-03-2014 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu