Raport bieżący nr 5/2014
Data sporządzenia 2014-05-15

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, a także ustępu 10.3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 12 czerwca 2014 r., na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie firmy CC Group sp. z o.o., przy ul. Marszałkowskiej 89.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz projektami uchwał oraz w związku z planowanymi zmianami Statutu Spółki treść projektowanych zmian wraz z dotychczasową treścią postanowień Statutu, które mają ulec zmianie.Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt. 1 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
Ogłoszenie o zwołaniu WZA
Projekty uchwał

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 15-05-2014 Robert Neymann Prezes Zarządu
 15-05-2014 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu