Raport bieżący nr 7/2014
Data sporządzenia 2014-06-16

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 12 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 12 czerwca 2014 roku:

Akcjonariusz: Central European Cotton Holdings Limited
Liczba akcji: 38.170.000
Liczba głosów: 38.170.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 86,49%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59,95%


Akcjonariusz: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK
Liczba akcji: 5.960.863
Liczba głosów: 5.960.863
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 13,50%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,36 %


Całkowita ilość akcji i głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 12 czerwca 2014 roku wyniosła 44.130.863 i stanowiła 69,31% ogólnej liczby akcji i głosów wynikających z akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 63.670.000 akcji.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz i spółkach publicznych.

Informacje o podmiocie

Podpisy osób reprezentujących Spółkę
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja
 16-06-2014 Robert Neymann Prezes Zarządu
 16-06-2014 Rafał Walendzik Dyrektor Komercyjny / Członek Zarządu