Raport bieżący nr 8/2014
Data sporządzenia 2014-07-29

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 28 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o upoważnienie przyznane jej na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w § 2 uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2014 r. („ZWZ") w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki, przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 20 ZWZ, przekazaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 6/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. Zmiany Statutu wejdą w życie z chwilą ich rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Zmiana dotyczy punktu 4 Statutu Spółki „Przedmiot działalności” poprzez dodanie punktów:
„4.1.21 wyroby kosmetyczne i toaletowe;
4.1.22 środki i preparaty powierzchniowo czynne powleczone mydłem lub detergentem;
4.1.23 włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży.”

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje jednolity tekst Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym wprowadzone zmiany.

Załączniki

Jednolity tekst Statutu Spółki

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Informacje o podmiocie

Podpisy osób reprezentujących Spółkę
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja
 29-07-2014 Robert Neymann Prezes Zarządu
 29-07-2014 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu