Raport bieżący nr 9/2014
Data sporządzenia 2014-09-02

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 02.09.2014 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27.08.2014 r. rejestracji zmian Statutu Emitenta wynikających z uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2014 r. Tekst jednolity Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym wprowadzone zmiany został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 08/2014 z dnia 29.07.2014 r.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Informacje o podmiocie

Podpisy osób reprezentujących Spółkę
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja
 02-09-2014 Robert Neymann Prezes Zarządu
 02-09-2014 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu