Raport bieżący nr 02/2015
Data sporządzenia 2014-04-30

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Informacja o czynnikach mających negatywny wpływ na szacowane wyniki finansowe Spółki i jej grupy kapitałowej za 1Q 2015 oraz dalszych inicjatywach Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej – informacja poufna

Treść Raportu

Mając na względzie potrzebę zapewnienia wysokiej jakości komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o czynnikach powodujących osiągnięcie w 1Q 2015 roku skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży istotne odbiegających in minus swoim poziomem od przychodów osiąganych w poprzednich kwartałach obrotowych.

Na niższy poziom przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 1Q 2015 roku wpływ miał spadek sprzedaży na rynkach rosyjskim i ukraińskim o około 80% w ujęciu r-d-r, które to rynki stanowiły historycznie około 20% udział w całości skonsolidowanej sprzedaży Spółki. Zarząd Spółki szacuje, że w 1Q 2015 sprzedaż na rynkach rosyjskim i ukraińskim wyniosła około 5% w całości skonsolidowanej sprzedaży Spółki w tym okresie. Spadek sprzedaży na tych rynkach wynikał z ogólnej sytuacji makroekonomicznej obu krajów, w tym załamania się w 1Q 2015 popytu konsumpcyjnego, dewaluacji lokalnych walut i trudności lokalnych przedsiębiorców w pozyskiwaniu walut do realizacji zakupów importowych.

Traktując oba rynki jako istotne i przyszłościowe, Spółka podjęła działania mające na celu utrzymanie swojej wysokiej pozycji rynkowej w obu krajach, mimo że rentowność realizowanej sprzedaży może być istotnie niższa niż dotychczas. W szczególności:

- dokonano zmiany dystrybutora na Ukrainie
- dokonano zmiany zasad konfekcjonowania i podjęto szereg innych inicjatyw o charakterze marketingowo-handlowym w Rosji.

W konsekwencji znaczącego, sięgającego według szacunkowych danych 16%, ubytku sprzedaży w 1Q 2015 roku w ujęciu r-d-r, szacuje się, że w trakcie tego kwartału skonsolidowane wyniki Spółki na poziomie EBIT i EBITDA oraz brutto wyniosły odpowiednio 50 tys. zł, 2.350 tys. zł i -980 tys. zł, co jest poziomem znacząco niższym, niż zanotowany w analogicznym okresie roku ubiegłego (skonsolidowane wyniki Spółki na poziomie EBIT i EBITDA oraz brutto odnotowane w trakcie 1Q 2014 wyniosły odpowiednio 2 115 tys. zł, 4 268 tys. zł i 1.443 tys. zł).

Jednocześnie Spółka aktywizuje swoje działania sprzedażowe na innych rynkach eksportowych, w tym w Europie Zachodniej i krajach Bliskiego Wschodu, w celu skompensowania ubytków przychodów.

W związku z powyższym Spółka podjęła również decyzję o rozpoczęciu negocjacji z bankiem kredytującym – BZWBK S.A. oraz z obligatariuszami w celu elastycznego dostosowania warunków umów kredytowych oraz warunków emisji obligacji do aktualnych oraz przyszłych potrzeb Spółki. Spółka planuje sfinalizować te negocjacje do końca drugiego kwartału 2015 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z pełnym zakończeniem wdrożenia innowacyjnej technologii włókninowej Arvell i rozpoczęciem jej komercjalizacji, przy jednoczesnym dalszym umacnianiu pozycji marki Cleanic na rynku polskim, Spółka spotyka się z sygnałami, mogącymi świadczyć o rosnącym zainteresowaniu Spółką ze strony potencjalnych inwestorów strategicznych. W związku z powyższym Spółka uznaje za celowe uruchomienie zorganizowanego procesu ukierunkowanego na pozyskanie tego rodzaju inwestora bowiem ewentualne zaangażowanie kapitałowe inwestora strategicznego należy postrzegać jako czynnik pozytywnie oddziałujący na rozwój działalności Spółki. Pierwszym etapem powyższego procesu będzie wyłonienie odpowiednich doradców.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11) oraz § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ZałącznikiInformacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
30-04-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
30-04-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu