Raport bieżący nr 03/2015
Data sporządzenia 2015-05-14

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 13 maja 2015 r. Pana Wojciech Małek złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka w Radzie Nadzorczej Spółki.

Pan Wojciech Małek decyzję złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki umotywował względami osobistymi.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
14-05-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
14-05-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu