Raport bieżący nr 04/2015
Data sporządzenia 2015-05-14

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13 maja 2015 r. na podstawie ust. 9.2.1. (ii) w zw. ust. 9.4 Statutu Spółki Akcjonariusz - Central European Cotton Holdings Limited z siedzibą w Irlandii, będący podmiotem zależnym od Polish Enterprise Fund V, L.P., spółki stanu Delaware z siedzibą w USA, powołał w dniu 13 maja 2015 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Grochowicza.

Jednocześnie Spółka informuje, że Pan Mateusz Grochowicz wyraził zgodę na powołanie go do Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenie mu funkcji Członka Rady Nadzorczej, a także złożył następujące oświadczenia:

Nie istnieją przeszkody prawne uniemożliwiające powołanie go do Rady Nadzorczej Spółki, wynikające w szczególności z art. 18 Kodeksu spółek handlowych;

Nie wykonuje innej działalności, która byłaby konkurencyjna dla Spółki;

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Harper Hygienics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;

Nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;

Nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 1997 Nr 106 poz. 679 ze zm.);

 

Życiorys zawodowy Pana Mateusza Grochowicza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
 Plik  Opis
Mateusz Grochowicz CV
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
14-05-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
14-05-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu