Raport bieżący nr 05/2015
Data sporządzenia 2015-05-20

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wybór biegłego rewidenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19 maja 2015 r., na podstawie ust. 9.17.19 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi dokonała wyboru biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie 00-867, ul. Chłodna 51 (Audytor), wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem: 3546.

Jednocześnie Spółka informuje, że korzystała z usług Audytora przy przeglądach półrocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A (Grupa Kapitałowa), a także przy badaniu rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki i Grupy Kapitałowej w latach ubiegłych, tj. za rok 2014, 2013 2012 i 2011.

Spółka podaje również, że zarówno w przeszłości jak i obecnie inne podmioty z grupy KPMG świadczą na rzecz Spółki usługi doradztwa prawnego oraz doradztwa podatkowego.

Umowa z Audytorem ma zostać zawarta w przedmiocie przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, 2016 i 2017, a także przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 r.,30 czerwca 2016 r. i 30 czerwca 2017 r. w tym półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca 2015 r., 30 czerwca 2016 r. i 30 czerwca 2017 r.

Umowa z Audytorem zostanie zawarta na czas niezbędny do realizacji wynikających z niej obowiązków.

Podstawa prawna

§ 5 ust.1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
20-05-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
20-05-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu