Raport bieżący nr 08/2015
Data sporządzenia 2015-05-26

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

 

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 
art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, a także ustępu 10.3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 czerwca 2015 r., na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie firmy CC Group sp. z o.o., przy ul. Marszałkowskiej 89.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz projektami uchwał oraz w związku z planowanymi zmianami Statutu Spółki treść projektowanych zmian wraz z dotychczasową treścią postanowień Statutu, które mają ulec zmianie.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt. 1 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
 Plik  Opis
Ogloszenie_o_ZWZ_24_czerwca_2015.pdfOgłoszenie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics S.A.
Ogłoszenie_projekty_Uchwał_ZWZ_24_czerwca_2015.pdfOgłoszenie Projekty uchwał do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
26-05-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
26-05-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu