Raport bieżący nr 09/2015
Data sporządzenia 2015-05-26

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Korekta raportu bieżącego nr 08/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że do raportu bieżącego nr 8/2015 opublikowanego w dniu 26 maja 2015 r. dołączony został nieprawidłowy plik załącznika pn. „Ogłoszenie”, w którym zaistniała omyłka pisarska:
Było:

  1. harper@harperhygienics.pl
  2. www.harperhygienics.pl

Powinno być:

  1. harper@harperhygienics.com
  2. www.harperhygienics.com

 

Mając to na względzie, Zarząd Spółki dokonuje korekty raportu bieżącego nr 8/2015, poprzez załączenie prawidłowej treści ww. załącznika. Treść samego raportu bieżącego nr 8/2015 nie wymaga korekty.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt. 1 - 3 w zw. z § 6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
 Plik  Opis
Ogloszenie_o_ZWZ_24_czerwca_2015_2.pdfOgłoszenie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics S.A.
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
26-05-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
26-05-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu