Raport bieżący nr 10/2015
Data sporządzenia 2015-05-27

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zawarcie umowy znaczącej w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 26 maja 2015 r. zawarł z Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01 - 208 Warszawa, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 834 („Obligatariusz”) porozumienie, na podstawie którego Emitent oraz Obligatariusz postanowili o przedterminowym wykupie całości obligacji serii A, w liczbie 15.000 (tysiąc pięćset) sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A („Obligacje”), o której Emitent informował w drodze raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 26 marca 2014 roku („Porozumienie”).

Na mocy Porozumienia Emitent zobowiązał się dokonać przedterminowego wykupu wszystkich 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk Obligacji w terminie 7 dni roboczych od dnia wejścia w życie Porozumienia.

Porozumienie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku zawieszającego. Porozumienie wchodzi w życie z dniem dojścia do skutku emisji obligacji serii B Emitenta, emitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii B z dnia 25 maja 2015 roku, o podjęciu której Emitent informował w raporcie bieżącym Emitenta 6/2015 skorygowanym następnie raportem bieżącym 7/2015. Za dojście do skutku emisji obligacji serii B uznaje się podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie przydziału obligacji serii B.

Wartość przedmiotu Porozumienia wynosi równowartość wartości nominalnej wszystkich Obligacji tj. 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych. Pozostałe warunki na jakich zawarto Porozumienie nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Porozumienie nie zawiera postanowień o karach umownych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki
 Plik  Opis
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
27-05-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
27-05-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu