Raport bieżący nr 12/2015
Data sporządzenia 2015-06-02

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Przedterminowy wykup Obligacji serii A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent dokonał przedterminowego wykupu całości obligacji zabezpieczonych, na okaziciela serii A, w liczbie 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A („Obligacje”), o której Emitent informował w drodze raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 26 marca 2014 roku.

Wykup Obligacji nastąpił poprzez zapłatę ceny nominalnej Obligacji.

Przedterminowy wykup Obligacji nastąpił stosownie do porozumienia Emitenta z jedynym obligatariuszem z dnia 26 maja 2015 roku, o zawarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2015 z dnia 27 maja 2015 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki
 Plik  Opis
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
02-06-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
02-06-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu