Raport bieżący nr 14/2015
Data sporządzenia 2015-06-10

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Umorzenie obligacji serii A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 03/2014 z dnia 26 marca 2014 roku, raportu bieżącego nr 04/2014 z dnia 28 marca 2014 roku, raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 27 maja 2015 roku oraz raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 2 czerwca 2015 roku, informuje, iż w dniu 10 czerwca 2015 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 4/2015 w sprawie umorzenia 15000 (piętnastu tysięcy) obligacji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 15000, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A w związku z ich przedterminowym wykupem.

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki
 Plik  Opis
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
10-06-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
10-06-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu