Raport bieżący nr 15/2015
Data sporządzenia 2015-06-23

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 23.06.2015 r. zawarł z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny Warszawa („Bank”) umowy kredytowe tj. umowę kredytową o kredyt inwestycyjny w PLN („Umowa znacząca”) oraz umowę kredytową o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym.

Kredyty zostały udzielone na zrefinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych, poprzez zrefinansowanie zadłużenia w BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z tytułu umowy kredytów z dnia 15 maja 2009 r.

Powyższe działania zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Kwota udzielonego w Umowie znaczącej kredytu wynosi 62.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony złotych)

Oprocentowanie w Umowie znaczącej kredytu jest oparte o zmienną stopę procentową, którą stanowi stawka WIBOR6M

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku z tytułu kredytu jest:

  1. hipoteka umowna na będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Gen. Sosnkowskiego 34, stanowiącej działkę nr 2614/14 oraz działkę 2614/25, oraz działkę 2614/27 oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą Nr SI1M/0056355/5 Umowa ustanawiająca na rzecz Banku hipotekę umowną została zawarta w dniu. 23.06.2015 r.;
  2. cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Spółce od wybranych odbiorców na podstawie umowy o cesję globalną wierzytelności;
  3. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w Banku;
  4. zastaw rejestrowy na linii technologicznej Arvell, stanowiącej własność Spółki. Umowa zastawnicza zostanie podpisana bezpośrednio po odbiorze technicznym.

Szczegółowe warunki Umowy znaczącej nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. W Umowie znaczącej nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa znacząca nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

 

Podstawa prawna

§5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
 Plik  Opis
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
23-06-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
23-06-2015 Rafał Walendzik Dyrektor Komercyjny / Członek Zarządu