Raport bieżący nr 16/2015
Data sporządzenia 2015-06-25

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 24 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
 Plik  Opis
Zalacznik_Uchwaly_ZWZ_24_czerwca_2015.pdf Uchwały
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
25-06-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
25-06-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu