Raport bieżący nr 17/2015
Data sporządzenia 2015-06-25

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 24 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 24 czerwca 2015 roku:

Akcjonariusz: Central European Cotton Holdings Limited
Liczba akcji: 38.170.000
Liczba głosów: 38.170.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 86,10%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59,95%

Akcjonariusz: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK
Liczba akcji: 6.162.000
Liczba głosów: 6.162.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 13,90%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,68%

Całkowita ilość akcji i głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku wyniosła 44.332.000 i stanowiła 69,63% ogólnej liczby akcji i głosów wynikających z akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 63.670.000 akcji.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
i spółkach publicznych.

Załączniki
 Plik  Opis
   
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
25-06-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
25-06-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu