Raport bieżący nr 18/2015
Data sporządzenia 2015-07-07

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Prognozy wyników finansowych na rok 2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości prognozy skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej na rok 2015.

Prognozowane skonsolidowane wyniki finansowe na koniec roku 2015 r. będą kształtowały się następująco:
Przychody ze sprzedaży: 206 - 220 mln PLN
EBITDA: 17 - 18 mln PLN
Zysk netto: 1,2 – 2,1 mln PLN

Prognozy zostały sporządzone przy następujących założeniach:
- Zarząd, przygotowując prognozę wyników finansowych Harper Hygienics S.A. na rok 2015, wziął pod uwagę bieżącą sytuację finansową Spółki, osiągnięte wyniki finansowe wypracowane w 1Q 2015 roku, wraz z wstępnymi szacunkami wyników finansowych osiągniętych w 1H 2015, a także realizowane kontrakty oraz negocjowane i oczekiwane do wdrożenia projekty z klientami w bieżącym roku, w tym w zakresie komercjalizacji włókniny produkowanej w technologii Arvell. Prognozowany spadek przychodów ze sprzedaży nawet o około 18 mln zł w skali roku, w tym zaraportowany w 1Q 2015 spadek przychodów ze sprzedaży rok-do-roku o ponad 8 mln zł, wynika w przeważającej mierze ze znaczącego spadku sprzedaży na rynku rosyjskim i ukraińskim, o czym spółka informowała w RB 02/2015 w dniu 30 kwietnia 2015 r.
- Zarząd założył, że w 2015 r. warunki prowadzenia działalności gospodarczej nie zmienią się w istotny sposób w stosunku do sytuacji bieżącej oraz nie pojawią się w drugiej połowie bieżącego roku nowe czynniki, mogące istotnie ograniczyć popyt na produkty i usługi oferowane przez Harper Hygienics S.A.
- Zarząd założył, że ceny podstawowych surowców wykorzystywanych do produkcji do końca roku 2015 pozostaną stabilne i kształtować się będą na poziomie zbliżonym do odnotowanych w 1Q 2015.
- Zarząd założył, że kursy waluty EUR będzie kształtować się na poziomie 4,2 PLN
- Prognoza uwzględnia utrzymanie rezerw w wysokości 2,6 mln PLN z tytułu przeterminowanych należności z rynku ukraińskiego, co do których KUKE kwestionuje obowiązek wypłaty odszkodowania.

Zarząd zwraca uwagę, że w odróżnieniu od poprzednich dwóch lat obrotowych, charakteryzujących się stosunkowo dużą powtarzalnością i stabilnością wyników w poszczególnych kwartałach, w roku obrotowym 2015 wyniki poszczególnych kwartałów mogą charakteryzować się istotnymi odchyleniami, zarówno w ujęciu kwartał-do-kwartału jak i rok-do-roku.

Prognozy przygotowane zostały przy uwzględnieniu zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Zarząd Harper Hygienics S.A. będzie monitorować możliwość realizacji prognozy poprzez bieżącą analizę realizacji budżetu finansowego oraz analizę podstawowych zewnętrznych czynników wpływających na wyniki Grupy (m.in. sytuacji makroekonomicznej w regionie CEE, cen podstawowych surowców do produkcji, kursów walut – w szczególności EUR/PLN).

Zarząd Harper Hygienics S.A. będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników Harper Hygienics S.A. oraz ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w okresach kwartalnych, po analizie wypracowanych wyników finansowych. Kryterium oceny stanowić będzie stopień realizacji budżetu finansowego.

Załączniki
 Plik  Opis
   
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
07-07-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
07-07-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu