Raport bieżący nr 20/2015
Data sporządzenia 2015-07-14

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Ustanowienie hipoteki umownej na aktywach znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 14.07.2015 r. powziął informację o zawiadomieniu z Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 30.06.2015 r. wpisu hipoteki umownej na będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Gen. Sosnkowskiego 34, stanowiącej działkę nr 2614/14 oraz działkę 2614/25, oraz działkę 2614/27 oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą Nr SI1M/0056355/5, na kwotę 123 000 000,00 PLN na rzecz mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w celu zabezpieczenia umów kredytowych, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2015 r. z dnia 23.06.2015 r.

Wartość rynkowa nieruchomości oszacowana na podstawie wyceny biegłego Romualda Gromulskiego (Nr upr. 1504) oraz Tomasza Bielińskiego (Nr upr. 2743) z dnia 25 stycznia 2014 r. wynosi 26 200 000,00 PLN.

Ustanowiona hipoteka przewyższa równowartość kwoty 1 000 000 EUR przeliczonej według kursu średniego ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi a mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie lub osobami nią zarządzającymi, nie występują żadne powiązania.

Kryterium będącym podstawą uznania aktywa za aktywo o znacznej wartości jest wartość nieruchomości przekraczająca 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna

§5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
14-07-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
14-07-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu