Raport bieżący nr 21/2015
Data sporządzenia 2015-09-22

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiana umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 22.09.2015 r. zawarł z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny Warszawa („Bank”) Aneks nr 1 do Umowy Kredytowej o kredyt inwestycyjny z dnia 23.06.2015 r.  (Umowa znacząca), dotyczący podwyższenia kwoty kredytu o 15.000.000,00 PLN tj. do wysokości 77.000.000,00 PLN oraz zmiany zabezpieczenia wierzytelności wynikających z tej umowy poprzez ustanowienie zabezpieczenia w formie łącznej hipoteki umownej do kwoty 144.500.000 PLN oraz Aneksu nr 1 do Umowy o Kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym z dnia 23.06.2015r. dotyczący zmiany zabezpieczenia wierzytelności wynikających z tej umowy poprzez ustanowienie zabezpieczenia w formie łącznej hipoteki umownej do kwoty 144.500.000 PLN. Hipoteka zostanie ustanowiona na:

a) będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim, przy ulicy Gen. Sosnkowskiego numer 34, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2614/14 oraz działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2614/25 oraz działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2614/27 oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1M/00056355/5

b) będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim, przy ulicy Gen. Sosnkowskiego numer 34, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2680/1 oraz działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2614/38 oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1M/00106128/1

Spółka informowała o zawarciu umów kredytowych w drodze raportu bieżącego 15/2015 z dnia 23.06.2015 r.
Wobec powyższego zawarto także Aneks nr 1 do umowy ustanawiającej na rzecz Banku hipotekę.

Dodatkowy kredyt został udzielony na zrefinansowanie wykupu obligacji zabezpieczonych, na okaziciela serii B, w liczbie 15.000  (piętnaście tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych, o których Spółka informowała w drodze raportu bieżącego 06/2015 skorygowanym następnie raportem bieżącym 07/2015 oraz w drodze raportu bieżącego 11/2015, celem ich umorzenia.

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z §5 ust. 1 pkt 3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
22-09-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
22-09-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu