Raport bieżący nr 22/2015
Data sporządzenia 2015-09-30

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Przedterminowy wykup Obligacji serii B

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent dokonał przedterminowego wykupu całości obligacji zabezpieczonych, na okaziciela serii B, w liczbie 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nr 2 Zarządu spółki Harper Hygienics S.A. z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B oraz uchwały nr 2 Zarządu spółki Harper Hygienics S.A. z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie korekty warunków emisji obligacji na okaziciela serii B (dalej jako „Obligacje”), o której Emitent informował w drodze raportu bieżącego 06/2015 skorygowanym następnie raportem bieżącym 07/2015 oraz w drodze raportu bieżącego 11/2015.

Obligacje zostały wykupione zgodnie z warunkami emisji wg ich wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki. Obligacje zostały nabyte w celu umorzenia.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
30-09-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
30-09-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu