Raport bieżący nr 23/2015
Data sporządzenia 2015-10-06

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 06.10.2015 r. powziął informację o zawiadomieniu z Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 29.09.2015 r. zmian poprzez ustanowienie zabezpieczenia w formie łącznej hipoteki umownej do kwoty 144 500 000,00 PLN na:
a) będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim, przy ulicy gen. Sosnkowskiego numer 34, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2614/14 oraz działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2614/25 oraz działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2614/27 oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1M/00056355/5
b) będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim, przy ulicy gen. Sosnkowskiego numer 34, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2680/1 oraz działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2614/38 oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1M/00106128/1 na rzecz mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku ze zmianą umów kredytowych, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2015 r. z dnia 22.09.2015 r., a o zawarciu umów kredytowych Spółka informowała w drodze raportu bieżącego 15/2015 z dnia 23.06.2015 r.

Wobec powyższego nastąpiła zmiana wysokości kwoty hipoteki z 123 000 000,00 PLN na 144 500 000,00 PLN oraz jej rodzaju z hipoteki umownej na hipotekę umowną łączną. Spółka informowała o ustanowieniu hipotek w drodze raportu 19/2015 z dnia 08.07.2015 r. oraz w drodze raportu 20/2015 r. z dnia 14.07.2015 r.

Wartość rynkowa nieruchomości, o której mowa w pkt a) oszacowana na podstawie wyceny biegłego Romualda Gromulskiego (Nr upr. 1504) oraz Tomasza Bielińskiego (Nr upr. 2743) z dnia 25 stycznia 2014 r. wynosi 26 200 000,00 PLN.

Wartość rynkowa nieruchomości, o której mowa w pkt b) oszacowana na podstawie wyceny biegłego Romualda Gromulskiego (Nr upr. 1504) oraz Tomasza Bielińskiego (Nr upr. 2743) z dnia 25 stycznia 2014 r., której aktualność została potwierdzona przez rzeczoznawców sporządzających wycenę w dniu 25 marca 2015 roku wynosi 22 800 000,00 PLN.

Ustanowiona hipoteka przewyższa równowartość kwoty 1 000 000,00 EUR przeliczonej według kursu średniego ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi a mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie lub osobami nią zarządzającymi, nie występują żadne powiązania.

Kryterium będącym podstawą uznania aktywa za aktywo o znacznej wartości jest wartość nieruchomości przekraczająca 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowyc

Podstawa prawna

§5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
06-10-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
06-10-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu