Raport bieżący nr 24/2015
Data sporządzenia 2015-11-03

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Umorzenie obligacji serii B

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 06/2015 skorygowanym następnie raportem bieżącym 07/2015 oraz w drodze raportu bieżącego 11/2015, raportu bieżącego nr 22/15, informuje, iż w dniu 03 listopada 2015 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1 w przedmiocie umorzenia całości obligacji serii B, w liczbie 15 000 (piętnaście tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 1 000,00 (tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 15 000 000,00 (piętnaście milionów) złotych, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nr 2 Zarządu spółki Harper Hygienics S.A. z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B oraz uchwały nr 2 Zarządu spółki Harper Hygienics S.A. z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie korekty warunków emisji obligacji na okaziciela serii B, w związku z ich przedterminowym wykupem.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
03-11-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
03-11-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu