Raport bieżący nr 25/2015
Data sporządzenia 2015-11-13

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. informuje, że po zweryfikowaniu danych finansowych za trzy kwartały bieżącego roku i oszacowaniu wyników finansowych możliwych do osiągnięcia w czwartym kwartale dokonuje korekty prognozy na rok 2015, przy czym jedynie na poziomie zysku netto korekta przekracza traktowany jako istotny poziom 10%. Prognoza wyników opublikowana w RB nr 18/2015 z dnia 7 lipca 2015 zakładała osiągnięcie przez Harper Hygienics S.A. w 2015 roku skonsolidowanych przychodów w przedziale 206-220 mln złotych, EBITDA 17-18 mln złotych i zysku netto 1,2-2,1 mln złotych przy założeniach opisanych w ww. RB. Obecnie Zarząd prognozuje osiągnięcie w 2015 roku skonsolidowanych przychodów w przedziale 200-210 mln złotych, EBITDA 15-16 mln złotych oraz straty netto w przedziale 1,0-1,5mln złotych.

Korekta prognozy spowodowana jest w głównej mierze czynnikami, które zaistniały w trakcie trzeciego kwartału i w dużym stopniu, na poziomie zyskowności netto, wynikały ze zdarzeń o charakterze jednorazowym.

Odchylenie na poziomie przychodów ze sprzedaży wynika z niższej niż założona realizacji sprzedaży na rynkach wschodnich (głównie w Rosji) oraz w segmencie B2B.

Prognozowana skonsolidowana strata netto, poza efektem ubytku przychodów i marży brutto, jest przede wszystkim wynikiem wyższych, niż założono, kosztów finansowych, związanych z restrukturyzacją zadłużenia, oraz odpisaniem aktywa podatkowego w kwocie 1 mln zł, dotyczącego części działalności spółki prowadzonej poza Specjalną Strefą Ekonomiczną. W celu elastycznego dostosowania warunków finansowania i harmonogramów spłat zadłużenia do aktualnych oraz przyszłych potrzeb Grupy do 30 września 2015 r. zrefinansowano na nowych warunkach kredyty oraz zobowiązania z tytułu obligacji serii A i serii B. W wyniku tych działań rozpoznano w kosztach finansowych 600 tys. PLN z tytułu: jednorazowej prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu, kosztów zamknięcia powiązanej transakcji zabezpieczającej oraz kosztów przedterminowego wykupu obligacji serii B.

Prognozy przygotowane zostały przy uwzględnieniu zasad rachunkowości stosowanych przez Grupę Kapitałową Harper Hygienics S.A. w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Zarząd Harper Hygienics S.A. będzie monitorować możliwość realizacji prognozy poprzez bieżącą analizę realizacji budżetu finansowego oraz analizę podstawowych zewnętrznych czynników wpływających na wyniki Grupy (m.in. sytuacji makroekonomicznej w regionie CEE, cen podstawowych surowców do produkcji, kursów walut – w szczególności EUR/PLN).

Zarząd Harper Hygienics S.A. będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników Harper Hygienics S.A. oraz ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w okresach kwartalnych, po analizie wypracowanych wyników finansowych. Kryterium oceny stanowić będzie stopień realizacji budżetu finansowego.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z §31 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
13-11-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
13-11-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu