Raport bieżący nr 26/2015
Data sporządzenia 2015-12-02

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki Harper Hygienics S.A. oraz przyjęcie jednolitego tekstu Statutu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 01.12.2015 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem z dnia 17.11.2015 r. wpisu zmian Statutu Emitenta wynikających z uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2015 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Harper Hygienics S.A. przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 9 września 2015 r. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu weszła w życie z dniem rejestracji postanowień Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględnia zmiany, które zostały wprowadzone do Statutu Spółki uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2015 r., o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 8/2015 z 26 maja 2015 r. oraz 16/2015 z 25 czerwca 2015 r.

Zmiana dotyczy punktu 4 Statutu Spółki „Przedmiot działalności”: na końcu w punkcie 4.1.23 kropkę zastępuje się średnikiem i po punkcie 4.1.23 dodaje się punkty od 4.1.24 do 4.1.26 w następującym brzmieniu:
4.1.24 magazynowanie i przechowywanie towarów;
4.1.25 transport drogowy towarów;
4.1.26 działalność usługowa wspomagająca transport.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje jednolity tekst Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym wprowadzone zmiany.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Jednolity tekst Statutu Spółki

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
02-12-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
02-12-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu