Raport bieżący nr 04/2016
Data sporządzenia 2016-02-12

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiana umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 lutego 2016 r. została podpisana piąta zmiana (ang. „Amendment no 5") umowy znaczącej ("Umowa"), ze spółką Teknoweb Materials S.R.L z siedzibą w Palazzo Pignano (Cremona), Włochy ("TKW").
Spółka o zawarciu umowy informowała raportem bieżącym nr 9/2012 z dnia 27 marca 2012 r., zaś o jej zmianach raportem bieżącym nr 27/2012 z dnia 18 lipca 2012 r., raportem bieżącym nr 36/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r., raportem bieżącym nr 23/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. oraz raportem bieżącym nr 24/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zmiana nr 5 dotyczy w szczególności zmiany w zakresie rocznej zdolności produkcyjnej Maszyny, która zgodnie z treścią Zmiany nr 5 wynosi minimum 6.406 (sześć tysięcy czterysta sześć) ton / rok, a docelowo ma wynosić 7.210 (siedem tysięcy dwieście dziesięć) ton rocznie materiału o określonych parametrach, w porównaniu do pierwotnych ustaleń wynoszących 5.124 tony rocznie, a następnie zmienionych Aneksem nr 4 do 9.700 ton rocznie, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2013. W związku z powyższą zmianą nastąpi zmniejszenie ceny za dodatkowe elementy Maszyny (wraz z dostawą i instalacją) i wyniesie 1 220 000 EUR netto. Kwota ta będzie płatna w dwóch częściach, po 50% wskazanej wyżej kwoty, w określonych terminach wskazanych w Zmianie nr 5, przy czym Spółka będzie miała prawo do dokonania ewentualnych potrąceń bezpośrednio z płatności należnych Spółce od TKW w sposób i w zakresie uzgodnionym w umowie, za zgodą obu stron Umowy.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (publ.: Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259).

ZałącznikiInformacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 12-02-2016 Robert Neymann Prezes Zarządu
 12-02-2016 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu