Raport bieżący nr. 31/2012
Data sporządzenia 2012-09-03

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 03 września 2012 r. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołano z dniem 03 września 2012 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Skrzyńskiego – jako członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Pan Piotr Skrzyński złożył oświadczenie że:
Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 691 Kodeksu spółek handlowych, jak również nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o którekolwiek z tych przestępstw.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Nie zachodzą żadne innego rodzaju przeszkody natury faktycznej lub prawnej, które uniemożliwiałyby powołanie Pana Piotra Skrzyńskiego do Rady Nadzorczej Harper.
Spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w ustępie 9.1. Statutu Spółki.
Życiorys zawodowy Pana Piotra Skrzyńskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik  Opis
CV Pana Piotra Skrzyńskiego

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 03-09-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 03-09-2012 Rafał Walendzik Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu