Raport bieżący nr. 30/2012
Data sporządzenia 2012-09-03

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Korekta publikacji raportu okresowego za I półrocze 2012r. w części dotyczącej skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej jako Spółka) informuje o omyłce w publikacji raportu okresowego za I półrocze 2012r. w części dotyczącej skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. Omyłkowo zamiast skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. opublikowane zostało sprawozdanie jednostkowe Spółki. Prawidłowy raport w części dotyczącej skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2012 został opublikowany w dniu dzisiejszym i stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
GRUPA KAPITAŁOWA HARPER HYGIENICS - skrócone skonsolidowane sprawozdanie za pierwsze półrocze 2012

 

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 03-09-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 03-09-2012 Rafał Walendzik Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu