Raport bieżący nr. 29/2012
Data sporządzenia 2012-08-30

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki Harper Hygienics S.A.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2012 wpłynęła do Spółki kandydatura Pana Piotra Skrzyńskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 3 września 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym porządku obrad wybór nowego Członka Rady Nadzorczej.
Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.
W załączeniu do raportu bieżącego Spółka przedstawia CV kandydata.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 38 pkt. 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) oraz w zw. z Rozdziałem II, pkt. 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 

Załączniki

 Plik  Opis
CV Pana Piotra Skrzyńskiego

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 30-08-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 30-08-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu