Raport bieżący nr. 28/2012
Data sporządzenia 2012-08-08

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, a także ustępu 10.3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 września 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00 w Warszawie, w lokalu doradcy Spółki ds. IR, firmy CC Group Sp. z o.o. przy ul. Zielnej 41/43.
W załączeniu Spółka przekazuje:
1) tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (który jednocześnie podlega odrębnemu umieszczeniu na stronie internetowej Spółki), zawierający treść projektowanych zmian Statutu wraz z dotychczasową treścią postanowień Statutu, które mają ulec zmianie;
2) projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym - w związku z proponowanymi zmianami Statutu - projekt uchwały zawierający tekst jednolity Statutu z uwzględnieniem: (i) proponowanych zmian w ustępach 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 9.17.15, 9.17.16, 14.1, (ii) dodanych, nowych ustępów 4.1.21, 9.17b, 9.17c oraz (iii) skreślenia ustępu 5.5.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 1 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
 Ogloszenie o zwolaniu NWZA
 Projekty uchwal

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 08-08-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 08-08-2012 Rafał Walendzik Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu