Raport bieżący nr. 27/2012
Data sporządzenia 2012-07-18

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiany umowy znaczącej
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 lipca 2012 r. została podpisana zmiana (ang. „amendment”) umowy znaczącej („Umowa”), ze spółką Teknoweb s.r.l. z siedzibą w Palazzo Pignano (Cremona), Włochy („TKW”), o której zawarciu informował raportem bieżącym nr 9/2012 z dnia 27 marca 2012 r.

Zmiana umowy zakłada przyspieszenie realizacji projektu o dwa miesiące w stosunku do pierwotnego harmonogramu. Zmieniony harmonogram przewiduje końcowy odbiór maszyny w Mińsku Mazowieckim pod koniec 2013 r.

Konsekwencją zmiany harmonogramu jest przyspieszenie niektórych terminów płatności, przy czym całościowa cena maszyny pozostała niezmieniona. Po dokonanej zmianie Umowy zapłata ceny ma nastąpić w dziesięciu częściach: (i) trzech płatnościach zaliczkowych; (ii) szczęściu kolejnych płatnościach; oraz (iii) ostatniej płatności stanowiącej ostateczne rozliczenie Stron z tytułu ceny.


Zmiana umowy zakłada również modyfikację sposobu naliczania kar umownych przez Spółkę w przypadku ewentualnego opóźnienia w uruchomieniu maszyny w Mińsku Mazowieckim. Obecnie kara ta będzie naliczana po upływie dodatkowego okresu sześćdziesięciu dni od planowanego przyspieszonego terminu uruchomienia linii (w okresie pierwszych sześćdziesięciu dni kara ta nie będzie naliczana).

Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 18-07-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 18-07-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu