Raport bieżący nr. 24/2012
Data sporządzenia 2012-06-11

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wyznaczenie ostatniego dnia notowań praw do akcji serii D oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 czerwca 2012 r. otrzymał wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
1. Uchwały nr 529/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia na dzień 12 czerwca 2012r.  ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW 12.500.000 (dwunastu milionów pięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każde, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLHRPHG00031.

2. Uchwały nr 530/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, na podstawie której Zarząd GPW stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, a także postanowił wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje, o których mowa powyżej, z dniem 13 czerwca 2012 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 13 czerwca 2012 r. ich rejestracji akcji i oznaczenia kodem „PLHRPHG00023”.
Podstawa prawna: par. 34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 11-06-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 11-06-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu