Raport bieżący nr. 22/2012
Data sporządzenia 2012-05-24

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii D
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu


Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka)  informuje, iż uchwałą nr 375/12 z dnia 24 maja 2012 r., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), po rozpatrzeniu wniosku Spółki postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda (Akcje) oraz oznaczyć je kodem PLHRPHG00023, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLHRPHG00023 przez spółkę prowadzącą rynek regulowany.

Zarejestrowanie Akcji w KDPW nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLHRPHG00031, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLHRPHG00023, przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym.


Podstawa prawna:

§ 34 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 24-05-2012 Rafał Walendzik Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu
 24-05-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu