Raport bieżący nr. 21/2012
Data sporządzenia 2012-05-22

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 22 maja 2012 roku.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 22 maja 2012 roku.

Równocześnie Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 22, na mocy której odstąpiło od podjęcia uchwał objętych punktami od 17 do 20 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2012 roku.
 

Podstawa prawna przekazania raportu:
 § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
 Uchwały

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 22-05-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 22-05-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu