Raport Bieżący nr 20 / 2012
Data sporządzenia 2012-05-16

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) informuje, iż w dniu 16 maja 2012r otrzymał zawiadomienie od Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących Quercus Parasolowy SFIO (dalej Akcjonariusz).

Zgodnie z przekazaną informacją, w wyniku objęcia przez Akcjonariusza akcji Spółki serii D udział Akcjonariusza przekroczył 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed objęciem akcji Akcjonariusz posiadał 50 850 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji Spółki (co stanowiło 0,08 % kapitału zakładowego Spółki) uprawniających do 50 850 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co stanowiło 0,08% ogólnej liczby głosów). 

Po zmianie, na dzień 15 maja 2012 r. Akcjonariusz posiadał 5 750 850 (słownie: pięć milionów siedemset  pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji Spółki (co stanowiło 9,03% kapitału zakładowego) uprawniających do 5 750 850 (słownie: pięciu milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy osiemset pięćdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co stanowiło 9,03% ogólnej liczby głosów).

Równocześnie Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A  zawiadomiło o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących wspólnie Akcjonariuszowi,  Quercus Absolute Return FIZ oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ (Fundusze).

W wyniku objęcia akcji Spółki serii D  udział Funduszy przekroczył 10 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą Fundusze posiadały 152 867 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji Spółki (co stanowiło 0,24 % kapitału zakładowego Spółki) uprawniających do 152 867 (słownie: stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu siedmiu) głosów na Walnym Zgromadzeniu (co stanowiło 0,24% ogólnej liczby głosów).

Po zmianie, na dzień 15 maja 2012 r. Fundusze łącznie posiadały 8 152 867 (słownie: osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji Spółki (co stanowiło 12,80% kapitału zakładowego Spółki) uprawniających do 8 152 867 (słownie: ośmiu milionów stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu siedmiu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowiło 12,80% ogólnej liczby głosów).


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz i spółkach publicznych.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 16-05-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 16-05-2012 Rafał Walendzik Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu