Raport bieżący nr. 19/2012
Data sporządzenia 2012-05-12

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka)  informuje, iż  postanowieniem z dnia  11 maja 2012 roku (doręczonym w dniu 12 maja 2012 r.) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 511.700 (słownie: pięćset jedenaście tysięcy siedemset) złotych o kwotę 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych do kwoty 636.700 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset) złotych w drodze emisji 12.500.000 (słownie: dwunastu milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2012 r., o której podjęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2012 z dnia 14 marca 2012 r.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Spółki wynosi 636.700 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na 63.670.000 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:
a. 51.170.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz każda, oraz
b. 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz każda.

Spółka dodatkowo informuje, że po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 63.670.000 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału Spółki weszły w życie zmiany Statutu Spółki, które wraz z tekstem jednolitym Statutu zostały podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 13/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 12-05-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 12-05-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu